Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Η αγορά οίνου στην Γερμανία

Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς

Το 2009 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στη Γερμανία σημείωσε πτώση, μετά από τρία χρόνια συνεχούς ανόδου. Έτσι, το 2009 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου περιορίστηκε στα 20,1 λίτρα ετησίως, επανερχόμενη στο επίπεδο του 2006.
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση αφρώδους οίνου παρέμεινε σταθερή στα 3,9 λίτρα ετησίως, ενώ η κατανάλωση μπύρας συνέχισε την πτωτική πορεία της, περιοριζόμενη για πρώτη φορά κάτω των 110 λίτρων ετησίως (μείωση κατά -1,4%, κατά κεφαλήν κατανάλωση το 2009 ίση με 109,6 λίτρα ετησίως).

ΙΙ. Εισαγωγές οίνου στη Γερμανία
Οι εισαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2009 κατά 1,5% σε όρους ποσότητας, φθάνοντας τα 1.267 εκ λίτρα.